UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 15 RADY JĘZYKA POLSKIEGO
W SPRAWIE ZAPISU NAZW ARABSKICH TYPU AL-KAIDA, AL-DŻAZIRA
(PRZYJĘTA NA XXVII POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 7 KWIETNIA 2008 R.)

W nazwach arabskich typu Al-Kaida [wymowa: al-ka-i-da], Al-Dżazira zapisujemy rodzajnik wielką literą i z łącznikiem.

UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 12 RADY JĘZYKA POLSKIEGO
W SPRAWIE PISOWNI INICJAŁÓW
(PRZYJĘTA NA XVII POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 7 MAJA 2004 R.)

1. Początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką, tworzą inicjały.

2.
Z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną
głoskę pozostawia się w inicjałach tylko pierwszą literę – zgodnie z
ogólnymi zasadami pisowni skrótowców. Poprawny zapis to zatem: R. (np.
Rzymowski, Rzepka), S. (np. Szymon, Szczepan, Szymański, Szymonowicz),
C. (np. Czesław, Czesława, Czcibor), D. (np. Dzierżysław, Dzierżysława,
Dziarski, Dziekan). 

3. Zawsze zachowuje
się w inicjałach (podobnie jak w skrótowcach) dwuznak Ch., zarówno w
wyrazach rodzimych, w których oznacza głoskę „ch”, jak i w wyrazach
obcych, zaczynających się od innych głosek (np. „sz”, „cz”, „k”).
Poprawny zapis to zatem: Ch. (np. Chrystian, Chryzostom, Chwalibóg;
Chudy, Choma, Cholewa; francuski i angielski Charles, angielski
Christopher). 

4. W inicjałach imion i
nazwisk dwu- i wieloczłonowych pomija się łącznik (podobnie jak w
skrótowcach). Poprawny zapis zatem to np.: T.D.M. (Tadeusz
Dołęga-Mostowicz), Z.K.S. (Zofia Kossak-Szczucka).

UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 7 RADY JĘZYKA POLSKIEGO
W SPRAWIE ZAPISU NAZWY LISTU ELEKTRONICZNEGO
(PRZYJĘTA NA XII POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 21 MAJA 2002 R.)

Poprawna forma nazwy listu elektronicznego to e-mail, potocznie: mejl.

UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 3 RADY JĘZYKA POLSKIEGOW SPRAWIE ZAPISU NIEMIECKICH LITER
Ü, Ö, Ä
(PRZYJĘTA NA XI POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 20 LISTOPADA 2001 R.)

Niemieckie litery ü, ö, ä można w tekstach polskich pozostawiać bez zmian lub zapisywać jako ue, oe, ae. Preferuje się pisownię oryginalną.